Skip to main content

Privacy Policy

Rijnmond Marathonreizen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Rijnmond Marathonreizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Rijnmond Marathonreizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Rijnmond Marathonreizen
Goudsesingel 184
3011 KD te Rotterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
010 217 99 20 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Rijnmond Marathonreizen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten d.m.v. bijvoorbeeld een boeking
 • Het versturen van nieuwsbrieven

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij één of meerdere van de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam / voorletters / tussenvoegsel
 • Titels
 • Adres / postcode / plaats / land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht

Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming heeft verleend. Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst, de goede invulling van een publiekrechtelijke taak, de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. De verzamelde bijzondere informatie zoals je paspoortgegevens of bankrekeningnummer wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Google Analytics
Op de website van Rijnmond Marathonreizen wordt gebruik gemaakt van Google Analytics-cookies. Om je privacy te waarborgen heeft Rijnmond Marathonreizen een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Daarnaast is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en worden gegevens niet gedeeld. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies
Rijnmond Marathonreizen maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op uw harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die je bezoekt. Rijnmond Marathonreizen vindt het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen de benodigde persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien dit noodzakelijk is voor het definitief maken van een boeking. 

Bewaartermijn
Rijnmond Marathonreizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Privacy statement conform nieuwe privacy wetgeving
 • Cookiebeleid
 • Verwerkersovereenkomsten
 • Personeel is op de hoogte van de te nemen maatregelen
 • Vernietigingscontainer voor vertrouwelijke documenten
 • Beveiligde internetverbinding
 • Beveiligde website

 Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van jou hebben. Tevens kan je altijd bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen.

18 mei 2018