Skip to main content

Reisvoorwaarden

Het reistechnische gedeelte van de reis wordt uitgevoerd door GI Travel. Dit is van toepassing op de reis naar de TCS New York City Marathon 2023.

GI Travel (KvK 24396768) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. Het reistechnische gedeelte van deze reis wordt aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen) die van toepassing zijn op deze aanbieding tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De aanbieding op de website bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige informatie zijn te vinden op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf

Tevens gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden - reis TCS New York City Marathon 2023

Aanvullende voorwaarden reis Rijnmond Marathonreizen
Afwijkende betalings- en annuleringsvoorwaarden zijn door Rijnmond Marathonreizen/GI Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken. Deze voorwaarden staan ook op het inschrijfformulier van de desbetreffende reis vermeld.

Betalingsvoorwaarden: Nadat wij uw inschrijving bevestigd hebben, in de vorm van toezending van een factuur, verzoeken wij u de aanbetaling van € 925,00 p.p. voor de lopers en € 300,00 voor de supporters en de eventuele annuleringsverzekering binnen 14 dagen over te maken. Het inschrijfformulier dient van uw handtekening voorzien te zijn. Het restantbedrag dient voor 1 augustus 2023 te zijn voldaan.

Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 31 juli 2023 bedragen de annuleringskosten € 925,00 voor de lopers en € 300,00 voor de supporters plus de, eventuele annuleringsverzekering en extra's. Bij annulering vanaf 1 augustus 2023 bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom. Een goede annulerings- en reisverzekering zijn zeer aan te raden.

SGR (website en brochure)

GI Travel (KvK 24396768) is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Eigen bijdrage aan SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)

Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan

CFR (Calamiteitenfonds)

GI Travel (KvK 24396768) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Reisdocumenten
Je dient er zelf voor te zorgen bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten. Daartoe dien je tijdig na te gaan of de eerder verkregen informatie nog correct is.Deelnemers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, dienen bij hun ambassade of consulaat na te gaan welke reisdocumenten voor hen benodigd zijn. Uiteraard ontvangt iedereen informatie omtrent de benodigde reisdocumenten.

Gezondheidsvoorschriften
Voor onze bestemmingen gelden mogelijk adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied van gezondheid. Voor informatie verwijzen wij je naar je huisarts, GGD, het Ministerie van Volksgezondheid of www.lcr.nl.

Toeslagen inclusief
Alle op onze website vermelde prijzen zijn inclusief luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen, veiligheidstoeslagen en lokale belastingen. Rijnmond Marathonreizen behoudt zich het recht voor eventuele tussentijdse verhogingen van deze kosten netto, dus zonder opslag, door te berekenen. Dit gebeurt alleen indien deze kosten bij het vaststellen van de reissom nog niet bekend waren. Zie ook artikel 5 van de reisvoorwaarden. De reissom kan bijvoorbeeld worden verhoogd door verdere stijging van de brandstofkosten.

Klachten
– Tijdens de reis
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor dien je je – in deze volgorde – te melden bij:

     1. bij de betrokken dienstverlener (hotel, luchtvaartmaatschappij, etc.)
     2. bij de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is
     3. bij Rijnmond Marathonreizen

Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij Rijnmond Marathonreizen. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, kun je deze bij Rijnmond Marathonreizen, in de vorm van een klacht, laten registreren (klachtrapportage). Op deze website en bij je reisbescheiden vind je de contactgegevens en bereikbaarheid van de betrokkenen. Indien je als reiziger je niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door Rijnmond Marathonreizen aangegeven wijze hebt voldaan, en Rijnmond Marathonreizen daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

– Na de reis
Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voeg je als reiziger een kopie van het klachtrapport daarbij. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Rijnmond Marathonreizen te worden ingediend. Indien je als reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij je als reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft. Rijnmond Marathonreizen zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Better holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen je uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Green Seat
Bij verre reizen en vakanties wordt veelal gebruik gemaakt van vervoer per vliegtuig. De uitstoot van vliegtuigen is echter schadelijk voor het milieu. Gelukkig is er een mogelijkheid om CO2 neutraal te vliegen. Daarom steunt GI Travel GreenSeat (Rijnmond Marathonreizen is een activiteit van GI Travel). Deze organisatie biedt je de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van je vliegreis te compenseren door de aanplant en bescherming van bossen wereldwijd. Zo kun je op een eenvoudige wijze een bijdrage leveren aan het tegengaan van het klimaatprobleem en ook meteen de prachtige natuur op aarde in stand houden. Je wilt immers toch ook in de toekomst genieten van alle verre bestemmingen? Wil je meer weten of een bijdrage leveren, kijk dan op www.greenseat.nl.

Wettelijke informatie
De combinatie van reisdiensten (exclusief het startbewijs) die je wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om je terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden. Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302.

Deelnemersgegevens
Als het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze reisovereenkomst geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar dan zijn wij niet aansprakelijk als die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, omdat deze gegevens ontbreken.

Vervoer
Op het vervoer dat wordt uitgevoerd door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de algemene voorwaarden van die vervoersmaatschappijen van toepassing. Deze voorwaarden heeft u ontvangen, zijn te vinden op hun websites of te lezen op www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden.